Estate Awards

Estate Awards je transparentní soutěž v oblasti developmentu, jež si klade jasný cíl: přispět ke kultivaci trhu, a zasadit se tak i o jeho další růst.

Transparentnost soutěže spočívá ve stoprocentní otevřenosti, přičemž výsledné hodnocení oceněných staveb bude zveřejněno.

Soutěž Estate Awards oceňuje developerské projekty, které splní kritéria pro jejich přihlášení: projekt se nachází na území České republiky a jeho kolaudace či zásadní rekonstrukce proběhla v předem určeném termínu (listopad – listopad). Projekt se může přihlásit opakovaně, pokud nezískal ocenění v předchozích ročnících.

Sběr dat je podmíněn objektivizovanou metodou, tedy řádným vyplněním přihlášky na webových stránkách www.estateawards.cz a dodáním všech potřebných podkladů pro posouzení (fotografie, půdorysy, schémata a dispozice). Termíny pro vyplnění přihlášky jsou uveřejněny na webových stránkách www.estateawards.cz.

Odborná porota je tvořena z předních insiderů nejen z oboru real estate, ale i ze zástupců jednotlivých profesí, akademické sféry a významných institucí s vlivem na developerský segment, stavební proces a realitní scénu.

Porota je složena tak, aby reprezentovala různé pohledy na oblast real estate a developmentu a výsledek pak zohledňoval všechna dostupná kritéria.

Porota rozhoduje nezávisle a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Složení poroty je každý z ročníků obměňováno a její výběr podléhá organizátorovi.

Soutěž Estate Awards má následující kategorie:

A)

 • Rezidenční projekt roku (do 30 jednotek včetně)
 • Rezidenční projekt roku (nad 30 jednotek)
 • Komerční office projekt roku
 • Komerční retail projekt roku
 • Industriální / logistický projekt roku
 • Hospitality & leisure
 • Rekonstrukce roku

B)

 • Veolia Cena za udržitelnost a ekologii
 • Cena za veřejný prostor a urbanismu

C)

 • Absolutní vítěz Estate Awards

D)

 • Speciální ceny poroty

V hlavní kategorii A) jsou odměněny tři projekty, jejichž výběr je podmíněn konsensem členů poroty. Do těchto kategorií se mohou projekty výlučně hlásit na webových stránkách Estate Awards v určeném termínu.

Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen v daném ročníku neudělit.

Do kategorie B) a C) vstupují automaticky všechny přihlášené projekty. Na základě kritérií daných kategorií odborná porota posuzuje veškeré náležitosti a následně v každé z nich oceňuje jeden projekt společným konsensem.

Kategorie D) není oficiálně vypsána a může vzniknou ad hoc pro každý ročník soutěže. Podnět pro její vznik dává porota během druhého kola hodnocení.

Organizátor soutěže může se souhlasem přihlašovatele rozhodnout o přeřazení projektu do jiné kategorie či přeřazení doporučit.

V rámci hodnocení odborná porota posoudí jednotlivé projekty dle stanovených kritérii:
architektonická hodnota stavby, kvalita půdorysů a dispozic, návaznost na veřejný prostor a způsob jeho spoluvytváření, ekonomická kritéria (náklady vs. výnosy), environmentální certifikace (včetně využití obnovitelných zdrojů), použité technologie nebo technologické inovace.

Hodnocení poroty probíhá ve dvou kolech.

První kolo proběhne per-rollam, individuálně u každého z porotců. Porotcům jsou předány veškeré podklady v ucelené formě, na jejichž základě posouzení probíhá. Na úvodní schůzce je formou hlasování členů ustanoven předseda poroty.

Každý z členů poroty disponuje 10 body pro každý projekt v kategorii A), B), C). Hlasy každého z členů poroty jsou si rovny. Právě jedno nejnižší, a právě jedno nejvyšší bodové ohodnocení u každého z projektů se škrtá.

Druhé kolo probíhá za osobní účasti všech porotců a organizátora, jež zaručí korektní zápis výsledků. Porota zohledňuje veškeré udělené hlasy a společným konsensem ustanovuje vítěze. Výsledkem zasedání je finální podoba vítězných projektů.

Nominované projekty jsou zveřejněny před vyhlášením na webových stránkách
www.estateawards.cz.

Vítězné projekty jsou zveřejněny v prosinci na webových stránkách www.estateawards.cz spolu s hodnocením poroty.

Výsledky, včetně přehledu přihlášených projektů, jsou publikovány v časopise Estate 12, jakožto hlavním tématem příslušného vydání.

Vyhlášení výsledků proběhne společenskou formou v prosinci příslušného roku.

Oceněným projektům a jejich přihlašovatelům je předána originální skleněná cena a plaketa oznamující ocenění v daném roce.

Z umístění v soutěži Estate Awards neplynou projektům (či jejich přihlašovateli) žádné přímé materiální výhody ani peněžní odměny.

Termíny soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách www.estateawards.cz.
Projekty (či jejich přihlašovatelé) získají elektrickou podobu ocenění Estate Awards, které mohou v souvislosti s projektem volně užívat (webové stránky, tištěné a propagační materiály, sociální sítě apod.).

Zúčastněné projekty (a jejich přihlašovatelé) dávají svojí účastí souhlas s publikováním
poskytnutých údajů a poskytnutí organizátorovi licenční práva k jejich užití bezplatně a
neodvolatelně.

Za soutěží Estate Awards stojí magazín Estate, v současnosti nejvlivnější titul zabývající se developmentem a realitním trhem.

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení projektu ze soutěže v případě, že nesplnil požadovaná kritéria.

15. října – uzávěrka podkladů a přihlášek
listopad – první a druhé kolo poroty
5. prosince – vydání Estate 12/23 s výsledky
7. prosince – slavnostní vyhlášení