Estate Awards

Estate Awards je transparentní soutěž v oblasti developmentu, jež si klade jasný cíl: přispět ke kultivaci trhu, a zasadit se tak i o jeho další růst.

Transparentnost soutěže spočívá ve stoprocentní otevřenosti, přičemž výsledné hodnocení oceněných staveb bude zveřejněno.

Soutěž Estate Awards oceňuje developerské a technologické projekty, které splní kritéria pro jejich přihlášení: projekt se nachází na území České republiky a jeho kolaudace či zásadní rekonstrukce, v případě technologického řešení realizace proběhla v předem určeném termínu (listopad 2022 – listopad 2024). Projekt se může přihlásit opakovaně, pokud nezískal ocenění v předchozích ročnících.

Sběr dat je podmíněn objektivizovanou metodou, tedy řádným vyplněním přihlášky na webových stránkách www.estateawards.cz a dodáním všech potřebných podkladů pro posouzení (fotografie, půdorysy, schémata a dispozice). Termíny pro vyplnění přihlášky jsou uveřejněny na webových stránkách www.estateawards.cz.

Odborná porota je tvořena z předních insiderů nejen z oboru real estate, ale i ze zástupců jednotlivých profesí, akademické sféry a významných institucí s vlivem na developerský segment, stavební proces a realitní scénu.

Porota je složena tak, aby reprezentovala různé pohledy na oblast real estate a developmentu a výsledek pak zohledňoval všechna dostupná kritéria.

Porota rozhoduje nezávisle a na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Složení poroty je každý z ročníků obměňováno a její výběr podléhá organizátorovi.

Soutěž Estate Awards má následující kategorie:

A)

 • Rezidenční projekt roku (do 30 jednotek včetně)
 • Rezidenční projekt roku (nad 30 jednotek)
 • Komerční office projekt roku
 • Komerční retail projekt roku
 • Industriální / logistický projekt roku
 • Hospitality & leisure
 • Rekonstrukce roku
 • Technologické řešení roku real estate

B)

 • Cena za udržitelnost a ekologii
 • Cena za veřejný prostor a urbanismu

C)

 • Absolutní vítěz Estate Awards

D)

 • Speciální ceny poroty

V hlavní kategorii A) jsou odměněny tři projekty, jejichž výběr je podmíněn konsensem členů poroty. Do těchto kategorií se mohou projekty výlučně hlásit na webových stránkách Estate Awards v určeném termínu.

Organizátor si vyhrazuje právo některou z cen v daném ročníku neudělit.

Do kategorie B) a C) vstupují automaticky všechny přihlášené projekty. Na základě kritérií daných kategorií odborná porota posuzuje veškeré náležitosti a následně v každé z nich oceňuje jeden projekt společným konsensem.

Kategorie D) není oficiálně vypsána a může vzniknou ad hoc pro každý ročník soutěže. Podnět pro její vznik dává porota během druhého kola hodnocení.

Organizátor soutěže může se souhlasem přihlašovatele rozhodnout o přeřazení projektu do jiné kategorie či přeřazení doporučit.

Soutěž Estate Awards má následující kategorie:

 • Rezidenční projekt – kategorie Dostupné bydlení
 • Rezidenční projekt – kategorie Prémiové bydlení
 • Rezidenční projekt – kategorie Exkluzivní bydlení
 • Komerční office projekt roku
 • Industriální / Logistický projekt roku
 • Rekonstrukce roku
 • Technologický projekt roku
 • Cena za udržitelnost a ekologii
 • Cena za veřejný prostor a urbanismus
 • Cena za nejlepší brownfieldový projekt
 • Absolutní vítěz

V rámci hodnocení odborná porota posoudí jednotlivé developerské projekty dle stanovených kritérii:

architektonická hodnota stavby, kvalita půdorysů a dispozic, návaznost na veřejný prostor a způsob jeho spoluvytváření, ekonomická kritéria (náklady vs. výnosy), environmentální certifikace (včetně využití obnovitelných zdrojů), použité technologie nebo technologické inovace.

U projektů a řešení přihlášených do kategorie Technologické řešení roku v real estate odborná porota posuzuje: inovativnost řešení, byznysový a finanční přínos řešení k provozu a užívání budovy, komplexnost projektu a jeho navázání na širší technologický ekosystém nebo prostředí, přínos řešení pro životní, pracovní prostředí či širší komunitu.

Hodnocení poroty probíhá ve dvou kolech.

První kolo proběhne per-rollam, individuálně u každého z porotců. Porotcům jsou předány veškeré podklady v ucelené formě, na jejichž základě posouzení probíhá. Na úvodní schůzce je formou hlasování členů ustanoven předseda poroty.

Každý z členů poroty seřadí projekty podle svého uvážení od nejlepšího po nejslabší v kategoriích A), B), C). Hlasy každého z členů poroty jsou si rovny. Vzniklý shortlist projektů s nejlepším průměrným umístěním v jednotlivých kategoriích postupuje do druhého kola hodnocení.

Druhé kolo probíhá za osobní účasti všech porotců a organizátora, jež zaručí korektní zápis výsledků. Porota zohledňuje veškeré udělené hlasy a společným konsensem ustanovuje vítěze. Výsledkem zasedání je finální podoba vítězných projektů.

Nominované projekty jsou zveřejněny před vyhlášením na webových stránkách
www.estateawards.cz.

Vítězné projekty jsou zveřejněny v prosinci na webových stránkách www.estateawards.cz spolu s hodnocením poroty.

Výsledky, včetně přehledu přihlášených projektů, jsou publikovány v časopise Estate 12, jakožto hlavním tématem příslušného vydání.

Vyhlášení výsledků proběhne společenskou formou v prosinci příslušného roku.

Oceněným projektům a jejich přihlašovatelům je předána originální skleněná cena a plaketa oznamující ocenění v daném roce.

Z umístění v soutěži Estate Awards neplynou projektům (či jejich přihlašovateli) žádné přímé materiální výhody ani peněžní odměny.

Termíny soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách www.estateawards.cz.
Projekty (či jejich přihlašovatelé) získají elektrickou podobu ocenění Estate Awards, které mohou v souvislosti s projektem volně užívat (webové stránky, tištěné a propagační materiály, sociální sítě apod.).

Zúčastněné projekty (a jejich přihlašovatelé) dávají svojí účastí souhlas s publikováním
poskytnutých údajů a poskytnutí organizátorovi licenční práva k jejich užití bezplatně a
neodvolatelně.

Za soutěží Estate Awards stojí magazín Estate, v současnosti nejvlivnější titul zabývající se developmentem a realitním trhem.

Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení projektu ze soutěže v případě, že nesplnil požadovaná kritéria.

Možnost přihlášení projektů od 15.05.2024
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2024
Vyhlášení výsledků: 11.12.2024

15. října – uzávěrka podkladů a přihlášek
listopad – první a druhé kolo poroty
5. prosince – vydání Estate 12/24 s výsledky
slavnostní vyhlášení – 6. prosince 2023