Estate Awards

Nominace projekt: Park moderních sportů – oplocení vrtu herním prvkem

Kategorie

Technologické řešení roku real estate

Základní informace

Projekt/budova, kde bylo řešení implementováno: 
Dodavatel řešení: Aleš Brückner
Web dodavatele řešení: www.brnk.cz
Investor: Město České Velenice

Popis projektu

Oplocení již nevyužíváného objektu vodárenského zařízení nacházejícího se na pozemku č 261/19, k.u České Velenice. Cílem projektu bylo vytvoření oplocení, které primárně bude sloužit jako oplocení okolo nevzhledného vodárenského objektu, umožňovat přístup technice a obslužnému personálu, ale zároveň bude plnit funkci jednolitého dětského hřiště. Projektová dokumentace vychází ze studie City Upgrade.

Technické informace

Oblast, které se řešení týká: Zahradní a parkové řešení
Měsíc a rok dokončení projektu: 03/2023

Popis implementovaného technologického řešení a použitých technologií:

Stavba kruhového půdorysu, rozdělena do celkem 23 segmentů o vnitřním poloměru 5,5 m. Vnitřní šíře kruhové stavby 1,3 m. Stavba je horizontálně rozdělena na dvě podlaží, každé o světlé výšce 2,0 m. Každé podlaží v jednotlivém segmentu má funkci individuálního herního prvku, který je v každém patře segmentu jiný (tzn. 46 herních prvků). Nosná konstrukce objektu je celodřevěná, tvořena nosnými sloupy hexagonového provedení o délce 4,0 m, tvarem striktně kopírující volný růst stromu, ukotvených šroubením do zabetonováných ocelových U-profilů. Strop horního patra je otevřený, opatřený pouze nerezovou síťovinou. Podlahy jsou z podélných akátových hranolů a příčníků. Podlahové segmenty jsou uchycené speciálním spojovacím segmentem z pozinkované oceli. Podlahy jsou z akátových desek kónického tvaru a síle 30 mm. Vnější plášť objektu je opláštěn deskami kónického tvaru o délkách 4000 mm, vnitřní plášť je tvořen deskami kónického tvaru o délkách 2000 mm. Pro vnitřní i vnější plášť byly použity desky o tl. 30 mm. Dva segmenty slouží jako vjezdová brána pro techniku v případě potřeby, ale zároveň i jako lezecká stěna a společně k tomu i odpovídající bezúdržbovou dopadovou plochou.

Finanční přínos řešení pro provoz budovy (vyčíslení snížení spotřeby energie, vody proti srovnatelné budově; vyčíslení snížení provozních nákladů proti srovnatelné budově; potenciál vyšších tržeb díky přidané hodnotě technologického řešení):

Zbudováním projektu došlo k zvýšení atraktivity revitalizace vodohospodářského parku na veřejné prostranství s pozitivním dopadem na místní obyvatelstvo a cestovní ruch.

Přínos řešení v podobě nových produktů a služeb (popis nových produktů a služeb, které lze díky řešení nabídnout uživatelům budovy, nebo externím subjektům (např. provozovateli distribuční soustavy, provozovateli CZT):

Vznik nových a netradičních herních systémů.

Přínos řešení pro správu budovy (snížení počtu personálu; automatizace správy; centralizace správy více objektů; prediktivní údržba atd.):

Bezúdržbový provoz.

Ostatní přínosy implementovaného řešení (evnironmentální dopad, dopad na komfort uživatelů, přínos pro věřejnost mimo budovu):

Použití primárně přírodních bezúdržbových materiálů.

Získané certifikace díky technologickému řešení (např. LEED, BREEAM atd.): 

ICT Certifikace

Inovativnost technologického řešení (oproti standardnímu řešení dostupnému na trhu):

Kotvení a spojovácí segmenty.

 

Financování

Celkové náklady na investici (TCO – investice + provoz po dobu životnosti): 4 810 000 Kč
Odhadovaná návratnost investice v letech: 5
Způsob financování: zdroje investora
Název: Park moderních sportů – oplocení vrtu herním prvkem